Vedtekter

 § 1 Navn

§ 2 Formål
§ 3 Medlemmer
§ 4 Oppsigelse av andel og plass
§ 5 Eksklusjon av medlemmer
§ 6 Omsetning av andel
§ 7 Rettslig disposisjonsevne
§ 8 Eierstyret
§ 9 Godtgjørelse av eierstyret
§ 10 Ordinært årsmøte
§ 11 Ekstraordinært årsmøte
§ 12 Flertallskrav
§ 13 Revisor
§ 14 Samarbeidsutvalg - SU
§ 15 Styrer/personale
§ 16 Arealutnytting, åpningstid og ferie
§ 17 Opptak av barn
§ 18 Foreldrebetaling
§ 19 Taushetsplikt
§ 20 Dugnadsplikt
§ 21 Oppløsning
§ 22 Tolking av vedtekter

§ 1 Navn

Samvirkets navn er Vardåsen Barnehage SA.

§ 2 Formål

Samvirkets formål er å eie og drive Vardåsen Barnehage i Asker kommune. Samvirket bygger sin virksomhet på samvirkeprinsippene. Virksomheten har et ideelt, ikke økonomisk, formål.

Barnehagens formål er å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for bamehagevirksomhet. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

§ 3 Medlemmer

Samvirket er åpent for foreldre til barn bosatt i Asker kommune. Medlemskap oppnås etter innbetaling av andel på kr. 5.000 innen 7 dager etter at man er tilbudt plass.

Det er én andel pr. barn som er tilbudt plass. Dersom andelen ikke innbetales innen fristen, mister man plassen og opparbeidet ansiennitet.

§ 4 Oppsigelse av andel og plass

Oppsigelse av andel medfører at barnet mister barnehageplassen og vice versa. Plassen/Andelen skal skriftlig sies opp med 3 måneders varsel. Oppsigelsen gjelder fra den første i måneden etter at oppsigelsen er levert. Andelen utbetales ved utløpet av oppsigelsestiden. I oppsigelsestiden gjelder alminnelig foreldrebetaling. Eks: for oppsigelse med virkning fra 01.05. må foreldrebetaling skje fram til 01.08, og andelen utbetales 01.08. Andeler utbetales uten forrentning.

Oppsigelsesfristen kan fravikes dersom nytt medlem kan overta plassen umiddelbart.

§ 5 Eksklusjon av medlemmer

Dersom et medlem overtrer vedtektene, lovlig fattede årsmøtevedtak eller styrevedtak, skal det første gang gis en skriftlig advarsel av styret. Ved gjentatte overskridelser, eller hvis overtredelsen er særlig grov, kan eierstyret beslutte å ekskludere medlemmet.                                                                                                                                            Andelen tilfaller barnehagen og tildeles videre etter gjeldende opptakskriterier.

§ 6 Omsetning av andel

Andeler kan ikke omsettes, men kan kreves innløst jf. § 4.

§ 7 Rettslig disposisjonsevne

Samvirket er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld. Det enkelte medlem svarer bare med verdien av sin innbetalte andel.

§ 8 Eierstyret

Eierstyret er et kontrollorgan for barnehagen og fungerer som barnehagens øverste organ mellom årsmøtene.

Eierstyret skal ha fem medlemmer og velges av årsmøtet, blant eierne. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Det tilstrebes at kun to styremedlemmer er på valg samtidig. Dette for å sikre kontinuitet.

Eierstyrets leder velges særskilt for ett år av gangen, men kan gjenvelges. Det velges to numeriske varamedlemmer for to år av gangen, fortrinnsvis ett varamedlem hvert år. Andre vara rykker opp til første vara når første vara går av. Forøvrig konstituerer eierstyret seg selv.

Eierstyret skal drive samvirket på beste måte, i samsvar med samvirkets vedtekter og årsmøtets vedtak. Samvirket forpliktes utad av eierstyret ved underskrift av eierstyrets leder og et styremedlem i fellesskap. Eierstyret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel og regnskapet sammen med styrets beretning skal forelegges årsmøtet.

Eierstyret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter samt årsmøtets beslutninger. Eierstyret har ansvar for å sende årsmelding til kommunen innen fastsatt frist, jf. regler om statstilskudd for barnehager og fritidshjem.

Eierstyret skal ivareta eiernes oppgaver, herunder: Økonomistyring, intern-kontroll, arbeidsgiveransvar og fastsettelse av arealnorm. Eierstyret holder møter når det anses nødvendig av eierstyrets leder, eller av et medlem i eierstyret eller av samarbeidsutvalget. Leder foretar innkallingen til eierstyremøtet. Møtet holdes innen 14 dager etter at leder har mottatt anmodningen. Ved stemmelikhet gjelder det som leder har stemt for. Over styremøtene skrives protokoll som underskrives av medlemmene. Protokollen skal være tilgjengelig for medlemmene. Eierstyret fastsetter til enhver tid de månedlige satser som skal betales for å ha barn i barnehagen, i samsvar med gjeldende budsjett.

Eierstyret ansetter egen styrer for barnehagen. Styrer er ansvarlig for den daglige driften av barnehagen og utøver arbeidsgiveransvaret innenfor rammer gitt av eierstyret.

Styrer samt (en) ansattrepresentant(er) møter på eierstyrets ordinære møter. I slike møter har styrer og ansattrepresentant(er) tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Eierstyret fastsetter instruks for styrer og øvrig personale.

§ 9 Godtgjørelse av eierstyret

Eierstyret gis godtgjørelse etter følgende regler:

 Styreleder gis fradrag for 2 måneds foreldrebetaling tilsvarende 100 % sats for barn over 3 år.

 Styremedlemmer gis fradrag for 1 måneds foreldrebetaling tilsvarende 100 % sats for barn over 3 år. Dersom et styremedlem samtidig er leder av samarbeidsutvalget gis det      godtgjørelse som for styreleder.

Godtgjørelsen utbetales i januar, og er ment å dekke nedlagt arbeidsinnsats ifm. styremøter, årsmøter og andre oppgaver som følger av eierstyrets arbeid samt for alminnelige telefon og portoutgifter. Medlemmer av eierstyret har for øvrig de samme plikter og rettigheter som følger av vedtektene som ethvert medlem.

§10 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er samvirkets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen 15. mars. Innkalling og underretning med saksliste skal være skriftlig, og sendes medlemmene med minst 7 dagers varsel. Vedleggene til innkallingen kan tilgjengeliggjøres elektronisk i stedet for å sende ut skriftlig. På årsmøtet skal det føres protokoll. Eierstyret foretar innkalling og fastsetter sakslisten.

Sakslisten inneholde følgende elementer:

 Godkjenning av eierstyrets årsmelding

 Godkjenning av regnskap og fastsetting av budsjett

 Valg av eierstyrets leder

 Valg av eierstyrets medlemmer

 Valg av revisor

§ 11 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når eierstyret eller minst 1/4 av medlemmene krever det. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme saksbehandlingsregler som for ordinært årsmøte. Bare den eller de saker som foranlediger innkallingen kan behandles. Saken(e) må være meddelt eierstyret på forhånd og være tatt med på sakslisten. Eierstyret foretar innkalling og fastsetter sakslisten

§ 12 Flertallskrav

Hver andel gir én stemme. Vedtak kan treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer (mer enn halvparten av de stemmeberettigede må stemme for). For vedtak om vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. For vedtak om oppløsning kreves 3/4 flertall av samtlige medlemmer. Ved stemmelikhet avgjør møteleder, også om møteleder ikke har stemmerett.

§ 13 Revisor

Samvirket må ha revisor. Revisor skal påse at regnskapet blir ført forsvarlig og i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor skal avgi skriftlig revisjonsberetning til årsmøtet. Revisor velges på årsmøtet for ett år av gangen.

Faller oppdraget for revisor bort før tjenestetiden er ute, skal styret uten opphold sørge for å velge en ny revisor. Det samme gjelder dersom revisor ikke lenger fyller vilkårene for å kunne velges til revisor i foretaket.


§ 14 Samarbeidsutvalg - SU

SU er et rådgivende, kontaktskapende og samarbeidende organ. SU skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem.

SU skal bestå av 6-8 medlemmer: 2 valgt av og blant de ansatte, 4 valgt av og blant foreldrene, 1 per avdeling og 2 valgt av og blant eierstyret. SU konstituerer seg selv. Foreldrerepresentanter velges på foreldremøte på høsten. Representanter fra foreldrene og de ansatte velges for 1 år om gangen. Eierstyret fastsetter funksjonstiden for eierstyrerepresentantene. Styrer har møteplikt, talerett og forslagsrett i SU.

SU holder møter når det anses nødvendig av SUs leder, eller av et medlem av SU eller av styrer. Leder foretar innkallingen til SU-møtet. Møtet holdes innen 14 dager etter at leder har mottatt anmodningen. Over SU-møtene skrives det et referat som underskrives av SUs leder. Referatet skal være tilgjengelig for medlemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som leder har stemt for.

Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen, jf barnehageloven § 2.

§ 15 Styrer/personale

Barnehagens styrer ansettes av eierstyret. Styrer er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Styrer har ansvar for utøving av intern-kontroll etter gjeldende lover og forskrifter. Øvrig personale ansettes av eierstyret etter innstilling fra styrer.

Styrer rapporterer til eierstyret. Styrer fremlegger for eierstyret forslag til opptak av barn ved hovedopptak, det vil si til hvert barnehageårs begynnelse. Styrer har imidlertid ansvar for og myndighet til å ta opp barn i løpet av barnehageåret, utenom ved hovedopptak.

Departementets fastsatte "Rammeplan for barnehager" skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Styrer behandler bl.a. årsplanen for den pedagogiske virksomheten i barnehagen. Årsplanen skal bygge på Departementets rammeplan og avspeile vedtektenes formål.

§ 16 Arealutnytting, åpningstid og ferie

Barnehagens norm for arealutnytting følger som minimum de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Barnehagens norm for arealutnytting er 4,5 kvadratmeter per barn over 3 år og 5,5 kvadratmeter per barn under 3 år.

Barnehagen er åpen fra kl. 0700 til k1. 1700, mandag til fredag, Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstid. Brudd på dette kan bli ansett som vesentlig mislighold av medlemmets plikter.

Det er avsatt fem planleggingsdager for de ansatte pr. barnehageår.

Barnehagen er stengt følgende dager:

 Julaften

 Romjulen

 Nyttårsaften

 Hverdagene mellom Palmesøndag og Skjærtorsdag

 Fredag etter Kristi himmelfartsdag

 Barnehagen holder stengt i de tre siste hele ukene i juli

Barnehagens ferieår går fra 1. august til 31. juli.

§ 17 Opptak av barn

Vardåsen Barnehage er åpen for barn i alderen 11 måneder og frem til skolestart. Barnehagens opptakskrets er samvirkets medlemmer jf § 3. Barnehagen er med i samordnet opptak i Asker kommune. Ved opptak av barn legges vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1) Barn som er gitt lovpålagt prioritet etter barnehagelovens § 13, jfr barn med funksjonshemminger og barn med vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. 

2) Barnehagen skal ha en hensiktsmessig sammensetning mht. alder og kjønn, om mulig mest mulig likt antall gutter og jenter. Hvis to eller flere søkere stiller med helt like kriterier, foretas loddtrekning.

3) Barn av interimsstyrets medlemmer.

4) Barn av representanter i eierstyret.

5) Barn av ansatte i barnehagen etter retningslinjer fastsatt av eierstyret.

6) Søsken av barn som går i barnehagen.

7) Ved opptak følges for øvrig ansiennitetsprinsippet.

Det skal være mulig å ha 1/2 plass, men det er en forutsetning at den andre halvdelen blir fullt utnyttet av andre, slik at det til sammen utgjør en hel plass.

Den som er tildelt plass får beholde den til skolestart.

Denne bestemmelse kan ikke endres uten samtykke fra Asker kommune.

§ 18 Foreldrebetaling

Foreldrebetaling er for 11 måneder i året og innbetales forskuddsvis. Det betales ikke for juli måned. Eierstyret fastsetter satsene for foreldrebetalingen i samsvar med gjeldende budsjett.Ved mer enn 30 dagers overskridelse av fristen for foreldrebetaling, mister medlemmet omgående plassen og andelsinnskuddet. Vardåsen Barnehage følger de til enhver tid gjeldende regler for foreldrebetaling etter forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

Se ellers § 5 om eksklusjon av medlemmer.

§ 19 Taushetsplikt

For virksomhet som omfattes av disse vedtektene, gjelder etter § 20 i Lov om barnehager reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens § 13 til 13 f tilsvarende, og Lov om barnehager, § 21 og § 22.

§ 20 Dugnadsplikt

Det tillegges hver familie som har andeler i barnehagen å bidra med 10 timers dugnadsarbeid hvert år. Avvik fra dette kan kun godkjennes av SU. Ved uteblivelse uten godkjenning må man betale SU kr. 300,- pr. uteblitt time slik at SU kan skaffe alternativ arbeidskraft. SU plikter å føre oversikt over dette.

§ 21 Oppløsning

Ved oppløsning skal samvirkets gjeld først dekkes. Deretter skal andeler utbetales. Blir det midler til overs, skal disse tilfalle en annen samvirkebarnehage primært i samme skolekrets og i henhold til avviklingsstyrets valg og beslutning.

Denne bestemmelse kan ikke endres uten samtykke fra Asker kommune.

§ 22 Tolking av vedtekter

Det tillegger eierstyret å tolke disse vedtektene mellom årsmøtene.